Til hovedinnhold

Når egner videokonsultasjoner seg?

Det er opp til legens skjønn når det er hensiktsmessig å bruke video til konsultasjoner. Erfaringene tilsier at de fleste konsultasjoner som ikke krever fysiske undersøkelser gjerne kan gjøres over video.

I hvilke tilfeller egner videokonsultasjoner seg?

Video kan ikke erstatte fysiske undersøkelser. Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse har i sin rapport «E-konsultasjon hos fastlege og legevakt» oppsummert hvilke tilfeller som særlig vil egne seg for videokonsultasjoner, basert på intervjuer med fastleger og leger som selv har erfaring med videokonsultasjoner.

Norsk forening for allmennmedisin (NFA) har vært kritiske til videokonsultasjoner levert av private aktører, men tror video vil være nyttig i fastlegepraksisen, hvor legen allerede har en relasjon til pasienten og kjenner til journalen. Det fortalte daværende leder, Petter Brelin, på NUFAs samling i januar 2019.

Opp til legens skjønn

Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse er i sin rapport tydelige om at det ikke er hensiktsmessig å lage lister eller retningslinjer for spesifikke diagnoser eller problemstillinger som kan eller bør diskuteres over videokonsultasjon. Valget av konsultasjonsform blir derfor opp til legens skjønn. Nedenfor gjengir vi eksempler på problemstillinger som ifølge rapporten kan fungere bra på video.

Oppfølging, veiledning og forebygging

Dette er gjerne denne typen videokonsultasjoner fastleger først tar i bruk, og i rapporten nevnes som eksempel legeerklæring til pasienter som legen kjenner godt og oppfølging av studenter som har flyttet langt fra fastlegen sin. Også rådgivning, eksempelvis om kosthold eller røykeslutt, eller samtaler med pårørende, kan gjerne gjøres på video.

Petter Brelin, tidligere leder i Norsk forening for allmennmedisin (NFA), fremhever også oppfølging og veiledning som spesielt egnet for videokonsultasjoner. På NUFA den 31. januar 2019 trekker han frem eksempler som oppfølging av KOLS-pasienter og oppfølging av sykmeldte. Da er det en forutsetning at fastlegene får anledning til å sykmelde egne pasienter over video når de vurderer det som forsvarlig.

Resepter, medisiner og bivirkninger

Dette er problemstillinger som kan være relativt enkle medisinsk, men hvor det for pasienten kan være til nytte å få snakke med legen sin fordi de opplever bivirkninger, eller har spørsmål i forbindelse med endring eller fornying av resepter.

Psykisk sykdom

Noen pasienter kan ha lettere for å åpne seg opp og snakke fritt over video, forteller legene i rapporten. Det kan også senke terskelen for å ta kontakt, for eksempel slik at unge voksne tidligere kan oppsøke fastlegen hvis de opplever psykiske plager.

Oppsøkende helsehjelp

Fastleger som får vite at de har listepasienter som har behov for helsehjelp, uten å be om det, skal ifølge fastlegeforskriften tilby konsultasjon eller hjemmebesøk. I slike tilfeller kan videokonsultasjon være hensiktsmessig for å etablere kontakt.

Redusert allmenntilstand, krevende livssituasjon eller lang reisevei

For pasienter med stort behov for oppfølging, men hvor det av ulike grunner er krevende å ta seg til legekontoret, kan videokonsultasjoner lette hverdagen for pasienten og skåne dem for belastningen ved å reise til legekontoret.

Smittefare

Pasienter med stor smittefare, som eksempelvis kun har behov for sykmelding, bør heller møtes over video for å redusere smittefaren for andre pasienter og helsepersonellet.

Observere pasienten i hjemmemiljøet

I blant kan det gi mer adekvat informasjon å observere pasienten i sitt hjemmemiljø, eksempelvis å se et barn i naturlig lek. Enkelte pasienter vil også bli stresset av selve situasjonen på legekontoret, og er mer avslappet når de kan snakke med legen hjemmefra, eller fra et stillerom på jobben.

Enkle vurderinger

I rapporten konkluderer direktoratene også med at videokonsultasjon egner seg for enkle vurderinger, eksempelvis av smertepåvirkning, respirasjonsfrekvens, utslett og hevelser.

Som erstatning for telefon

Det man trodde skulle være en enkel avklaring kan vise seg å være en mer kompleks vurdering. I slike tilfeller kan det være bra for lege og pasient å kunne se hverandre i øynene og slik få mer ut av konsultasjonen.

Alternativ til skriftlig e-konsultasjon

I en videokonsultasjon kan både legen og pasienten enkelt stille oppfølgingsspørsmål. De ikke-verbale aspektene, som er så viktige for god kommunikasjon og relasjonsbygging mellom lege og pasient, kommer også frem.

Petter Brelin (NFA) har uttalt at norske fastleger opplever skriftlige konsultasjoner som lite nyttige, særlig fordi det blir vanskelig å stille de riktige spørsmålene. Det gir lav diagnostisk presisjon. Enkle meldinger (e-meldinger) til pasient opplever fastlegene som både effektive og nyttige, siden de sjelden innebærer en utveksling av informasjon, men snarere instruksjoner.

Samarbeid og koordinering

I framtiden ser Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse for seg at videokonsultasjoner kan gjøre det enklere å samarbeide på tvers, og involvere andre aktører slik som hjemmesykepleie, sykehus og pårørende.

NFA ser også et stort potensial i tverrfaglig samarbeid. Aktørene rundt pasienten kan utveksle informasjon, og forskjellige deler av helsetjenestene kan lettere og raskere bistå hverandre, f.eks. hjemmesykepleie og fastlege eller fastlege og spesialisthelsetjeneste.

1 av 5 konsultasjoner kan gjøres over video

Kunnskap fra dypdeintervjuer referert i rapporten fra Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse, samt Confrere sine årlige fastlegeundersøkelser viser at videokonsultasjoner i framtiden kan utgjøre opp til 20 % av konsultasjonene i fastlegepraksisen. Sammenlignbare undersøkelser fra  Sverige, Danmark, og Tyskland kommer fram til samme estimat.

Finn formen på videokonsultasjonene

Fastlegene som direktoratene har intervjuet i sin rapport forteller at opplever videokonsultasjoner som en verdifull og god konsultasjonsmetode både for behandler og pasient. De anser det som en fordel å kjenne pasienten fra før når video skal benyttes, og deler dermed NFAs syn.

Det er et godt prinsipp å starte konsultasjonen med å avklare at de sitter slik til at de kan snakke fritt om sine utfordringer og bekymringer.

Det er også lurt å avslutte med oppsummerende spørsmål, eksempelvis om pasienten har noe de ønsker å tilføye eller om det er andre ting pasienten pasienten tenker kan ha betydning for tilstanden.
Anders Aspaas
Anders Aspaas
Head of Sales
anders@confrere.com