Til hovedinnhold

Sykmelding, fraværsattest og resept via videokonsultasjon.

Nav godtar kun i unntaktstilfeller at sykmelding skrives ut etter en videokonsultasjon. Det er opp til legens skjønn hvorvidt man ønsker å skrive ut resepter og fraværsattester over video.


...eller se priser

NAV har slått ned på sykmelding over video hos private aktører

NAV sidestiller i dagens regelverk telefon og skriftlig e-konsultasjon med videokonsultasjoner. Derfor er det ikke uten videre mulig å sykmelde en pasient på video. Private aktører som Kry skrev ut sykmeldinger en periode, men måtte slutte etter inngripen fra Nav (Se artikkel fra NRK). Nav henviste blant annet til folketrygdloven.

Nav godtar sykmelding over video i forbindelse med korona

Den 11. februar sendte Nav ut brev som innebærer at sykmelding over video er godkjent når det gjelder koronaviruset. På sine nettsider skriver Nav følgende:

Man har rett til sykmelding hvis en lege vurderer at man må holdes isolert fordi man kan være smittet av koronaviruset. Dette gjelder også hvis legen ikke vet sikkert om pasienten faktisk er smittebærer. Nav kan godta sykmelding uten personlig undersøkelse når det gjelder smittsom sykdom av betydning for folkehelsen.

Her kan du lese mer informasjon fra Nav om sykmelding i forbindelse med koronaviruset.

Om Nav godtar en forlengelse av sykmelding over video fra en fastlege vil være skjønnsbetinget

Nav sier i samme skriv til Kry:

Når det gjelder sykmeldinger, er det kun i unntakstilfeller at Nav kan godta at denne utstedes per e-konsultasjon. Dette vil eksempelvis være i tilfeller hvor pasienten har vært forhindret fra å oppsøke lege. E-konsultasjonen vil i disse tilfeller kunne godtas som tidspunkt for arbeidsuførhetens inntreden, men dette forutsetter at e-konsultasjonen blir fulgt opp av en vanlig konsultasjon (som innebærer personlig undersøkelse) innen få dager eller så snart som mulig. Videre stille det krav til at legen finner det fyldestgjørende godtgjort at pasienten har vært arbeidsufør fra dette tidligere tidspunkt.

Mye av argumentet mot sykmelding på video er at en videolege ikke kjenner pasienten over tid. Derfor er det grunn til å tro at regelverket vil tilpasses når flere fastleger tilbyr videokonsultasjoner. Nav sier følgende:

[...] å treffe en lege én gang er rett og slett ikke nok til å få hverken sykmelding eller forlengelse av sykmelding. (Samme artikkel.)

Om fastleger tilbyr videokonsultasjoner, vil de kjenne sine pasienter og deres helsesituasjon, og også tilby jevnlige konsultasjoner med personlig oppmøte. Det er i dag fullt mulig for en fastlege å tilby sine pasienter konsultasjoner på video, og det kan tilrettelegges så det passer godt i fastlegepraksisen uten å bli enda en tidstyv i en presset arbeidshverdag.

Petter Brelin, leder for Norsk forening for allmennmedisin, anbefaler at fastleger kan sykmelde egne pasienter over video: Det bør være opp til legens eget skjønn hvilken konsultasjonsform som benyttes, også når pasienten trenger sykmelding.

Fraværsattest/legeerklæring til skoleelever kan gjøres på video

Om en skoleelev ønsker fraværsattest eller legeerklæring, er det opp til fastlegen å vurdere om det er nødvendig å møte eleven for å dokumentere sykefraværet.

Kravet om fraværsattest er midlertidig fjernet for skoleåret 2019/2020 på grunn av koronautbruddet i Norge.

Resepter kan utstedes på video

Det er ingen eksplisitte regler for når resepter kan og ikke kan skrives ut, og dette er dermed helt opp til fastlegen. Hvilke preparater man velger å skrive ut over video blir derfor et skjønnsspørsmål for den enkelte lege, avhengig av hvor god kjennskap vedkommende har til sin pasient. Mange fastlegekontorer har alt digitale skjemaer for fornyelse av resepter, og gjør dette allerede via skriftlig e-konsultasjon, så det er en godt etablert praksis. Det er mange enkle resepter som utvilsomt lett kan utstedes og fornyes via video.

B-preparater

Allmennlegeforeningen har en interessant artikkel om å skrive ut b-preparater:

Spørsmålet om en skal skrive ut disse preparatene eller ikke, er et spørsmål om adekvat samhandling mellom pasient og lege. Når en skal drøfte hva som er lurt å gjøre, blir det først og fremst en diskusjon om hvordan en skal kommunisere med pasienten og hvilke fallgruver en bør unngå.

Fastlegens skjønn er best, og det er ikke lovregulert om det skal kreves personlig oppmøte.

Anders Aspaas
Anders Aspaas
Head of Sales
anders@confrere.com