Sykmelding, fraværsattest og resept via videokonsultasjon.

Lovverket holder ikke alltid tritt med utviklingen på legekontorene. I fremtiden kan det bli mulig for fastlegen å skrive ut sykmelding på video, men per nå er det ikke mulig. Fraværsattester og resepter kan utstedes etter videokonsultasjon.


...eller se priser

Foreløpig er det ikke mulig å sykmelde på video

NAV sidestiller i dagens regelverk telefon og skriftlig e-konsultasjon med videokonsultasjoner. Derfor er det per nå ikke mulig å sykmelde en pasient på video, hverken initielt eller ved forlengelse.

Private aktører som Kry skrev ut sykmeldinger en periode, men måtte slutte etter inngripen fra NAV. NAV henviste blant annet til folketrygdloven:

«Utstedelse av sykmelding, både førstegangs- og forlengelse, skal bygge på personlig undersøkelse. Dette følger av folketrygdloven § 8-7, med tilhørende retningslinjer og rundskriv.» (Se artikkel fra NRK.)

Om NAV godtar en forlengelse av sykmelding over video fra en fastlege vil være skjønnsbetinget.

I fremtiden kan det bli mulig for fastleger å sykmelde på video

Mye av argumentet mot sykmelding på video er at en videolege ikke kjenner pasienten over tid. Derfor er det grunn til å tro at regelverket vil tilpasses når flere fastleger tilbyr videokonsultasjoner. NAV sier følgende:

«[...] å treffe en lege én gang er rett og slett ikke nok til å få hverken sykmelding eller forlengelse av sykmelding.» (Samme artikkel.)

Om fastleger tilbyr videokonsultasjoner, vil de kjenne sine pasienter og deres helsesituasjon, og også tilby jevnlige konsultasjoner med personlig oppmøte. Det er i dag fullt mulig for en fastlege å tilby sine pasienter konsultasjoner på video, og det kan tilrettelegges så det passer godt i fastlegepraksisen uten å bli enda en tidstyv i en presset arbeidshverdag.

Petter Brelin, leder for Norsk forening for allmennmedisin, anbefaler at fastleger kan sykmelde egne pasienter over video: Det bør være opp til legens eget skjønn hvilken konsultasjonsform som benyttes, også når pasienten trenger sykmelding.

Fraværsattest/legeerklæring til skoleelever kan gjøres på video

Om en skoleelev ønsker fraværsattest eller legeerklæring, er det opp til fastlegen å vurdere om det er nødvendig å møte eleven for å dokumentere sykefraværet.

Resepter kan utstedes på video

Det er ingen eksplisitte regler for når resepter kan og ikke kan skrives ut, og dette er dermed helt opp til fastlegen. Hvilke preparater man velger å skrive ut over video blir derfor et skjønnsspørsmål for den enkelte lege, avhengig av hvor god kjennskap vedkommende har til sin pasient. Mange fastlegekontorer har alt digitale skjemaer for fornyelse av resepter, og gjør dette allerede via skriftlig e-konsultasjon, så det er en godt etablert praksis. Det er mange enkle resepter som utvilsomt lett kan utstedes og fornyes via video.

B-preparater

Allmennlegeforeningen har en interessant artikkel om å skrive ut b-preparater:

«Spørsmålet om en skal skrive ut disse preparatene eller ikke, er et spørsmål om adekvat samhandling mellom pasient og lege. Når en skal drøfte hva som er lurt å gjøre, blir det først og fremst en diskusjon om hvordan en skal kommunisere med pasienten og hvilke fallgruver en bør unngå.»

Fastlegens skjønn er best, og det er ikke lovregulert om det skal kreve personlig oppmøte.