Til hovedinnhold

Sykmelding, fraværsattest og resept via videokonsultasjon

Koronapandemien gjør at NAV godtar sykmelding etter en videokonsultasjon. NAV og Helsedirektoratet anbefaler å godkjenne sykmeldinger per video også på lang sikt. Legens skjønn avgjør i hvilke tilfeller videokonsultasjoner er egnet for å sykmelde, eller utskrive attester og resepter til pasienter.


Se priser

Nav godtar sykmelding over video i lys av korona

Korona-pandemien gjør at NAV aksepterer sykmelding per video, tekstbasert e-konsultasjon og telefon uten personlig frammøte. Dette gjelder for alle pasienter uavhengig av diagnose. Beslutningen gjelder også andre legeerklæringer. Som vanlig er det legens ansvar å vurdere den faglige forsvarligheten ved sykmelding uten personlig frammøte.

Sykmeldinger fra manuellterapeuter og kiropraktorer uten personlig oppmøte aksepteres også, så lenge behandlerne vurderer det som faglig forsvarlig.

Her kan du lese mer informasjon fra Nav om sykmelding i forbindelse med koronaviruset.

Ikke lenger krav om legeerklæring for foreldre med sykt barn

I mars 2020 opphevet Stortinget kravet om legeerklæring ut 2020 for foreldre og omsorgspersoner som pga. stengte skoler eller barnehager må være hjemme med sykt barn. Beslutningen er forankret i midlertidig forskrift om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med covid-19-pandemien.

Fraværsattest til skoleelever kan gjøres på video

Dersom en skoleelev behøver en fraværsattest eller legeerklæring, er det opp til fastlegen å vurdere om det er nødvendig å møte eleven fysisk for å dokumentere sykefraværet.

COVID-19 har ført til at kravet om fraværsattest for elever i videregående opplæring ble fjernet for skoleåret 2019/2020. Kunnskapsdepartementet forlenget 1. november 2020 tiltaket også for inneværende skoleår fram til høsten 2021.

Lovendring baner vei for sykmelding på video?

I en konsekvensutredning av NAV og Helsedirektoratet offentliggjort 19. mars 2020 anbefales det å gjøre endringer i folketrygdsloven § 8-7 om dokumentasjon om arbeidsuførhet, slik at sykmelding også i framtiden kan skrives ut etter en videokonsultasjon. Før korona godtok NAV kun unntaksvis sykmelding skrevet ut etter en videokonsultasjon.

NAV mottar allerede ca. 200 000 sykmeldinger i året etter e-konsultasjon (tekst- eller videobasert).

Bakgrunnen for endringsforslaget er at dagens regelverk ikke følges i praksis, og fortellinger fra leger om situasjoner hvor personlig oppmøte ikke er forutsetning for sykmelding.

NAV skriver følgende om å tillate sykmelding per e-konsultasjon og dermed per video:

e-konsultasjon som grunnlag for sykmelding tillates med den begrensningen om at pasienten må være kjent for den som sykmelder. […] Det må være opp til legens forsvarlighetsvurdering å vurdere om sykmeldingsarbeidet krever en personlig undersøkelse eller ikke.

Kjennskap til pasienten er viktig for å ivareta fastlegens portvokterrolle, understrekes det i rapporten.

Sykmelding per video etter skjønnsvurdering

På samme måte som med utskriving av resepter og fraværsattester i videokonsultasjoner legger konsekvensutredningen opp til at legens skjønn avgjør hvorvidt en pasient kan sykmeldes på video.

Den anbefalte lovendringen vil bane vei for ny teknologi, og svarer dermed på en sentral innstilling i Legeforeningens utviklingsplanen for fastlegeordningen. I kapittel 3 av utviklingsplanen heter det at:

Alle fastleger bør tilby pasientene sine […] videokonsultasjon der det er hensiktsmessig.

NAV forventer at den anbefalte lovendringen virker tidsbesparende både for pasienten og legen som sykmelder, og anser det som lite sannsynlig at utgifter til sykepenger vil øke markant etter lovendringen trer i kraft.

Om fastleger tilbyr videokonsultasjoner, vil de kjenne sine pasienter og deres helsesituasjon, og også tilby jevnlige konsultasjoner med personlig oppmøte.

Resepter kan utstedes på video

Det er ingen eksplisitte regler for når resepter kan og ikke kan skrives ut, og dette er dermed helt opp til fastlegen. Hvilke preparater man velger å skrive ut over video blir derfor igjen et  skjønnsspørsmål for den enkelte lege, avhengig av hvor god kjennskap vedkommende har til sin pasient. Mange fastlegekontorer har digitale skjemaer for fornyelse av resepter, og gjør dette allerede via e-konsultasjon, så det er en godt etablert praksis. Utstedelse og fornying av resepter per video egner seg for en rekke legemidler.


Maximilien Hjortland
Maximilien Hjortland
Content Strategist and DPO
max@confrere.com